MEGBÍZÁSI SZÁM:

PM_xxxxxxx

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS MINTA

INGATLAN ÉRTÉKESÍTÉSRE

 

Amely létrejött egyrészről…………………………………………………………………………………………………………………….

Anyja neve:…………………………………………………………………………………………………………………………………….…….

Állandó lakhely:…………………………………………………………………………………………………………………………………….

Azonosító okmány:……………………………………………………………………………………………………………………………….

Születési hely, idő:………………………………………………………………………………………………………………………………..

Email cím:…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Telefonszám:………………………………………………………………………………………………………………………………………..

mint Megbízó, ( továbbiakban Megbízó )másrészről a

Partner Mester Kft.  ( 2000 Szentendre, Csabagyöngye u. 10., adószám: 24306630-2-13), mint Megbízott ( továbbiakban Megbízott ) között az alábbi helyen és napon az alábbi feltételek szerint:

 

A Megbízott nevében eljáró értékesítő neve: ………………………………………..…………………………………………….

Tel.: ………………………………………………………………………………………

 

  1. A megbízási szerződés tárgya  a …………………………………………. helyrajzi számon nyilvántartott,

 

természetben                                                                         …………………………………………………………………………..…………………………

 

…………………..…………………………szám alatt fekvő, a Megbízó ………………….…. tulajdonát képező ingatlan.

 

1/a Megbízó megbízza a Megbízottat az 1. pontban megjelölt ingatlan értékesítésével. Ennek keretében a Megbízott jogosult az ingatlant nyilvántartásba venni, propagálni, publikus hirdetési felületeken elhelyezni, az érdeklődőket az ingatlan megtekintésére – a Megbízóval történt előzetes időpont-egyeztetés után – elkísérni, az értékesítés körülményeiről, folyamatáról tájékoztatást adni, az adás-vételt leszervezni. Felek vállalják, hogy az Eladó és a Vevő közötti kapcsolattartás kizárólag a Megbízó képviselőjén keresztül történhet.

 

1/b Megbízó kijelenti, hogy az ingatlan a kizárólagos tulajdonát képezi, illetve a tulajdonosoktól, haszonélvezőktől illetve más jogosultaktól kapott meghatalmazás alapján, a meghatalmazók nevében jogosult az ingatlan értékesítésére megbízást adni.

 

  1. Az ingatlan irányára:

………………………..……………………… Ft, azaz ……………………………………………………………………………….… forint.

Megbízó tudomásul veszi, hogy amennyiben módosítja az eladási árat, arról Megbízottat haladéktalanul (max. 2 munkanapon belül) írásban értesíti.  A Megbízási Szerződés feltételeit a szerződő felek kizárólag írásban, közös megegyezéssel módosíthatják.  Megbízónak tudomása van arról, hogy az ingatlan eladása alkalmával energetikai tanúsítványt kell beszereznie.

 

  1. A megbízás módja, ideje:

 

A megbízás:  nem kizárólagos / kizárólagos / félkizárólagos

határozatlan / határozott:…………………….…………-tól………………….……………-ig érvényes.

A nem kizárólagos szerződés  határozatlan vagy határozott időre szól.  Ilyen szerződés kötés esetén az ingatlant a tulajdonos és más közvetítő is értékesítheti.  A sikerdíj akkor jár az ingatlanosnak, ha ő közvetítette az eladó felé azt a személyt, akivel az megköti az adásvételi szerződést.

A fél-kizárólagos szerződés csak azt zárja ki, hogy a tulajdonos más ingatlan közvetítő cégeket is megbízzon az ingatlana hirdetésével, saját maga azonban árulhatja.  A sikerdíj akkor jár az irodának, ha a vevőt az ingatlanos közvetítette, vagy ha a megbízó szerződésszegő módon más ingatlanost vont be az eladásba.

A kizárólagos, szerződés esetében az értékesítésre kizárólag az az ingatlan közvetítő cég jogosult, amellyel a Megbízó szerződött. A sikerdíj akkor jár az ingatlanosnak, ha ő közvetítette az eladó felé azt a személyt, akivel az megköti az adásvételi szerződést, illetve ha a tulajdonos  az ingatlanost kikerülve talál vevőt,  illetve ha a szerződés felmondásától számítva 1 éven belül eladja annak a vevőnek akit a közvetítő közvetített ki neki.

3/a  A Megbízottat sikeres közvetítés, illetve csere esetén a vételárból                  % + áfa közvetítői díj illeti meg, de minimum……………………………………..ft, azaz………………………………………………………………………………ft, amely összeg magában foglalja Megbízott valamennyi felmerülő költségét is. A Megbízó a megbízási díjat egy összegben, az ingatlan elidegenítéséből származó első részösszegből (foglaló, előleg, részlet) az adásvételi szerződés aláírásakor köteles a Megbízottnak megfizetni. Amennyiben a szerződéskötéskor Megbízott képviselője a Megbízó hibájából nincs jelen, a közvetítési díj alapjának a jelen megbízásban megjelölt irányárat kell figyelembe venni.

3/b Abban az esetben, ha az ingatlanra az elővásárlási joggal rendelkező az elővételi jogát érvényesíti, a megbízást teljesítettnek kell tekinteni és Megbízottat a teljes megbízási díj megilleti.

  1. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződés alapján járó megbízási díj megfizetésének elmaradása miatt Megbízott haladéktalanul pert indíthat.
  2. A felek megállapodnak abban, hogy a megbízotti feladatok sikeres teljesítése érdekében kölcsönösen együttműködve kötelesek eljárni, valamennyi lényeges tényről és körülményről, illetve ezek megváltozásáról haladéktalanul értesítik egymást.
  3. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadóak.

Kelt………………………………………………………………..

 

……………………………………………………………………………       ………………………………………………………………………….

Megbízó                                                                                Megbízott

VISSZA A FŐOLDALRA